Skip to main content

Moderna utbildningar för dagens skola

Vi skräddarsyr kurser och utbildningar utifrån ditt eller skolans behov.

Vi har utbildningar inom följande områden:

Ledarskap i klassrummet

Samverkansformer för pedagoger och elevhälsa

Bygger på att elevhälsan och lärare har ett gemensamt uppdrag och tillsammans undanröjer hinder för elevens lärande och tillsammans skapar gynnsamma förutsättningar för lärande och hälsa.

Bemötande

Npf-utbildningar

Tillgänglig lärmiljö

Extra anpassningar/särskilt stöd

Skolan är ansvarig att kartlägga, utreda, anpassa och sätta in särskilt stöd till elever som behöver det. Utbildningen fokuserar på skolans åtgärdsprocess och hur den utgör ett stöd i det praktiska arbetet.

Normkritisk pedagogik

Delaktighet

Delaktighetsutbildningen utgår från Ulf Janssons modell kring delaktighet, där delaktighet utgörs av de sex aspekterna tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. Utbildningen stödjer skolors utveckling för en likvärdig utbildning för alla elever.

Språkstörning

Utbildningen fokuserar på den språkliga sårbarhet som språkstörning medför och hur skolan kan anpassa den ordinarie undervisningen samt anpassaför en specifik elev för att undvika att svårigheter uppstår.

Vi kan även erbjuda följande tjänster:

Coaching/handledning av grupper

Enskild handledning/konsultation

Utveckling av elevhälsans främjande och förebyggande arbete

Utveckling av lärarnas elevhälsofrämjande arbete

Skapa tvärprofessionella team